Siden
oprettet
5. oktober 2002


Siden
opdateret
5. oktober 2002

Tilbage

Jens Jensen SpliidI Randers Byfogeds skifteprotokol 1843-1847 er der indført følgende skifte efter Jens Jensen Spliid:

"Aar 1845 den 18. December blev Randers Kjøbstads Skifteret nedsat i den under 12te (?) November sidstleden afdøde Skrædermester Jens Splids Bopæl for ifølge Begjæring af den Afdødes myndige Søn, Snedkermester Jens Splid af Viborg, at tage bemeldte Afdødes og efterlevende Hustrues fælleds Boe under Skiftebehandling. Skifteretten bemærkede, at Enken har anmeldt, at hun attraaede at hensidde i uskiftet Boe, hvortil hun forventede sine myndige Børns Samtykke og var hun med antagen Lauværge, Skrædermester P. Nielsen, tilstede og fremlagde Erklæring for samtlige sine Børn, med Undtagelse af den ovennævnte Snedkermester Jens Splid, hvorved disse samtykte i, at hun beholder Boet uden Skiftehold. Bemeldte Erklering blev antagen til Indlemmelse. Reqvirenten af nærværende Forretning var tilstede. Ligeledes var paa egne og øvrige Medarvingers Vegne tilstede Smedesvend Hans Spliid og Malermester Svenning Spliid. Da Enken med Lauværge ikke var villig til at tilstæde Snedkermester Jens Spliid 50 Rdlr., som han fordrede, for ligesom sine Medarvinger at meddele Samtykke til, at Skiftehold bortfalder, blev Boets Registrering og Vurdering fremmet saaledes:

Rdlr. Mk. Sk.
2 Fag hvide Rullegardiner 0 4 0
1 Speil 1 0 0
1 8-dages Stueuhr 7 0 0
2 Lænestole 1 2 0
4 Stole 2 4 0
1 rødmalet Schatol 10 0 0
deri:
6 Par Kopper 0 4 0
1 Thepotte, 1 Skaal 0 1 0 0 1 0
1 sort Kaffekande 0 1 0
5 Tin Theskeer, 1 Potageskee 0 2 0
1 Flaske, 2 Glasse 0 0 12
2 Karafler, 6 Glasser 0 5 0
2 Forhøining 0 4 0
1 Seng med Omhæng og Tæppe 8 0 0
deri:
1 blaastr. Olmerd. Overdyne 9 0 0
1 rød- og graastr. Underdyne 6 0 0
1 blaastr. Bolsters Do. 8 0 0
1 lang Hovedpude 2 2 0
1 blaastr. Olmerdugs Pude 2 2 0
1 Par Blaarg. Lagner 1 3 0
2 Skilderier 0 3 0
I Spisekammeret:
1 Par Messing Lysestager 0 3 0
1 Do. Plade og Lysesax 0 2 0
1 Messing Strygejern 1 2 0
1 Løgte 1 8 0
8 Tallerkener 0 2 0
1 aflang Fad 0 1 8
2 Teriner 0 4 0
1 Smørkande, Sausseskaal og Peberbøsse 0 1 0
2 Blomster Glas 0 0 8
1 Krukke, 1 Skaal 0 0 8
1 Blikdaase og 2 Stenkrukker 0 1 0
1 Pibejern 0 0 12
3 Par gl. Knive og Gafler 0 1 0
I Kjøkkenet:
1 Kobber Thekjedel 1 2 0
1 Fyrfad, 1 Dørslag 0 3 0
1 Kaffekjedel 0 2 8
1 Jerngryde 0 1 8
1 Do. 0 3 0
1 større Do. 0 4 0
1 Pande 0 3 0
1 Vandspand 0 2 8
1 Øxe 0 1 0
1 gl. Bismer 0 1 8
1 Hakkekniv, 1 Saltkasse 0 2 0
Noget Leertøi 0 0 8
Paa Loftet:
1 rødmalet Skab 2 3 0
1 gl. Dragkiste 1 3 0
deri:
2 Par blaae Lagner 2 4 0
1 Jern Trefod 0 2 0
1 gl. blaastr. Underdyne 3 0 0
81 Rdlr. 1 Mk. 0 Sk.
Mere forefandtes ikke, men Enken bemærkede, at følgende Boet tilhørende Ting ere beroende hos Efternævnte, nemlig:
1. Hos Sønnen, Malermester Spliid:
en Overdyne med blaatavlet Betræk af Værdi 5 0 0
1 blstr, Bolster Underdyne 8 0 0
2 lange Puder 3 2 0
2. Hos Knapmager Jensen som Pantsat til denne for 10 Rdlr.
en Kobbergryde 2 2 0
1 Jern Kasserolle 0 3 0
2 Sølv Osteskeer 5 0 0
Og andet eller mere af Løsøre forsickrede Enken ikke at være Boet tilhørende.

Stedet Matr. Nr. 619, gl. Mtr. 601h, Vinkelstræde, bestaaende af 2½ Fag, 1 Etages Bygning med deriværende Kakkelovn og Kobbergrubekjedel, der eies ifølge Skjøde af 9de Martz 1829, læst 16de s.M., blev derpaa anset og vurderet til 500 Rdlr.

I Schatollet forefandtes en Obligation udstedt under 1. December 1841 af Søren Jensen for 200 Rdlr., hvorfor er givet Iste Prioritets Panteret i Stedet, Tranborghuus, i Asmildkloster Sogn, hvilken Obligation der er læst 2. December 1841, blev tagen i Skifterettens Besiddelse tilligemed det ovennævnte Skjøde paa Boets Sted.

Snedkermester Jens Spliid bemærkede i Anledning af den paa Effecterne satte Vurdering, at han var villig til at modtage det rødmalede Schatol med Skab for 30 Rdlr, og Stueuhret med Fouteral for 14 Rdlr., tilsamen 44 Rdlr., for hvilke Summer, der saaledes kommer til Indtægt hos Boet, Enken og de tilstedeværende Arvinger samtykkede i, at Jens Spliid overlades disse Effecter. Han begjærede derhos sin Moder opfordret til udtrykkelig at erklære, om og hvorvidt Boet eier mere end foran findes registreret, i hvilken Anledning hun med Lauverge gjentagende erklærede, at Boet ikke eier andet eller mere, hverken i eller uden for Huset, end det i Dag paaviste og opgivne.

Snedkermester Spliid bemærkede i Anledning af denne Erklæring, at Rygtet har sagt ham, at Boet eier et Sted paa Kirketorvet i Forening med Snedker Svenningsen. Enken med Laugværge benægtede Rigtigheden af dette Rygte. Snedker Spliid fandt sig endnu beføiet til at bemærke, at den paa Stedet satte Vurdering er i det mindste 100 Rdlr., hvilket Vidnerne benægtede, da Vurderingen af dem var ansat efter deres Samvittighed og bedste Overbeviisning og snarere var for høi end for lav, med Hensyn til, at der ikke til Stedet er nogen Gaardsplads eller Vand og Stedet er meget forfalden til Gaardssiden.

Forretningen blev derpaa sluttet og med Underskrivt bekræftet.

Johanne Spliid m.f.P.   Jens Spliid.

P. Nielsen.

Vidner: Ørum.    Pøckel.   Svenning Spliid.   Hans Spliid.


Skiftet fortsætter:

Snedkermester Jens Splid af Viborg mødte saavelsom Procurator Olsen, der paa hans Vegne bemærkede:

1. At det ikke har været Splids Mening under Boets Registrering at ville modtage visse Effecter in Natura for ommeldte Summer, men blodt at disse Ting var saa meget værd, altsaa at Vurderingen var for lav, hvilket han fremdeles paastaaer forvisset om, at Værdien ved nærmere Eftersyn vil raade iagttaget og Vurderingen derefter rettede.

2. At Enken, Splids Moder, ikke kan være mere bortskyldig, end hvad der endnu maatte indestaae som Prioritet i Boets Sted, eiheller kan have sat noget til i Pant, saa meget mindre, som det er bekjendt, at hun ved Sønnen Maler Splid i Juny Termin d.A. har oppebaaret 376 Rdlr., som skal være Halvdelen af, hvad der indestod i afgangne Mad. Nygaard nu solgte Sted paa Østergrave, hvoraf den anden Halvdel skal være tilfalden hendes Broder, Snedkermester Niels Svenningsen. Endvidere skal 200 Rdlr. have indestaaet eller endnu indestaar hos Bagermester Ahrendt, hvilken Sum tilligemed det tilovers blevne af ovenmeldte 375 Rdlr., begjeres bragt Boet til Indtægt.

3. At Enken bør skaffe de Ting tilveie, som tilhører Boet, og der ei forefandtes ved Registreringen, hvoriblandt følgende opgives:
1 stor Vadske Kobberkjedel, 1 Kobber Æbleskivepande, 1 Messing Stryge jern, 1 Par store hvide Kopper med forgyldt Kant, 1 smuk Præsenteerbakke, en Krystal Sukkerskaal med Laag, en fin blaa Porcl. Flødekande med Laag, et Par Hørgarns, et Par blaargarns Lagner, en stribet fiin Dug, en blaarl. tærnet Ditto, en nye bl. og hv. olmerdugs Pude, 2 Forhøininger, et Bord, 2 Fag Gardiner og 2 Fag Rullegardiner. Det erindres ogsaa, at den i Stedet værende Grubekjedel og nye Kakelovn ei ere pantsatte med Stedet og derfor formentlig særskildt bør vurderes.
4. At Jens Splids Kone, Lotte, har 15 Rdlr. tilgode hos den Afdøde fra den Tid hun tjente hos Justitsraad Wilde, hvilke forlanges betalte.
5. At Jens Splids Sødskende alle ere fyldestgjorte for deres Fædrenearv, og at desaarsag, kun han selv paastaaer, hvad ham efter Loven og Boets Tilstand kan tilkomme i Arv, med Bemærkning, at i Boet skal forefindes en Optegnelse fra Faderen, hvorom saavel den Afdøde som Enken har yttret sig til Jens Splid og hvorved dennes Paastand bestyrkes.

Snedkermester Jens Splid erklærede, at han overdrager til Procurator Olsen at varetage det fornødne til hans Tarv under dette Boes Behandling med Ret til at oppebære og qvittere for hvad Komperenten i sin Tid bliver tillagt, hvilken Erklæring han bekræftede med sin Underskrivt.
Jens Spliid.

Enken med Lauværge, Snedkermester P. Nielsen, vare tilstøde og i det han foreløbig benægtede det urigtige i Snedker Splids Tilførte, begjærede han Udskrivt af det Protocollen Tilførte og Boet udsat i 3 Uger for at give Tilsvar. Bevilget, og Boet henstaaer saaledes til den 3die Februar førstkommende.

Skiftet fortsætter:

For Enken og Lauværgen mødte Krigsraad Deigaard og indleverede til Skifteretten 7 Stykker af Enken modtagne Regninger, som vare bortskyldige ved hendes Mands Død og endnu ere bortskyldige.

De fremlagte Regninger, nemlig fra Rdlr. Mk. Sk.
Viinhandler Mørk for Viin til Begravelset 7 0 0
Bogtrykker Elmenhof for Avertissemente 1 3 8
Kjøbmand Klem 7 0 10
Maler S. Splid 7 0 10
Snedker N. Svenningsen 5 4 12
Uhrmager Kiergaard Nielsen 3 0 0
Muurmester Lærke 3 0 1
34 Rdlr. 3 Mk. 9 Sk.

tages til Indlemmelse.

Enken med Krigsraad Deigaard gjorde dernæst Paastand at erholde af Boet hendes egen Begravelsesomkostninger godtgjorde med 50 Rdlr., som er det samme Beløb hun af Ligkassen erholdte til hendes afdøde Mands Begravelse.

Iøvrigt fremlagde Komparenten et Indlæg fra Enken med Lauværge af Dags Dato, til hvis Paastand han henholdt sig. Indlæget tages til Indlemmelse.

For Snedkermester Splid i Viborg mødte Procurator Olsen, som forbeholdt alt Lovligt og begjærede Udlaan af det fra Enken i Dag fremkomne Indlæg, for nærmere at give Tilsvar.
Boets videre Behandling udsættes.

Procurator Olsen mødte paa Snedkermester Jens Spliidz Vegne, tilbageleverede det ham udlaante Indlæg af 3die d.M, under Modsigelse af sammes Indhold, samt med Gjentagelse af, hvad Protocollen den 13de f.M. er tilført, og endelig med Paastand om, at Boets Eiendele, inclusive de, som foregives at være solgte til Jens Splid, men som Denne ikke har modtaget eller vil betale, bør sælges ved Auction, hvorfor og Enken her for Skifteretten mundtlig har erklæret sig. Derfor fremlagde Komparenten en ham af Jens Spliid leveret Optegnelse fra dennes Søster, Skræder Andersens Hustrue, over de Effecter, som formeentligen tilhører Boet, og i det mindste tidligere have været tilstede, men ikke forefandtes ved Registreringen.

Jens Splid antager ingenlunde, at hans Moder har fordulgt disse Ting eller søgt at unddrage dem fra Skiftet, men formener, at de ei Øiebliklig har været tilstede og derfor ere forglemte. Det ansees for rettest, at Enken personligen forklarer sig herover, saavelsom om, hvor Mandens Optegnelse om, hvad Børnene have faaet, er af bleven.

I øvrigt forbeholdes Ret til at fremkomme med nærmere Tilsvar og Legitimation, dersom det skulde behøves.

Den fremlagte Fortegnelse blev antagen til Indlemmelse.

Enkens Lauværge, Skrædermester Nielsen, var tilstede og forlangte Boet udsat i 8 Dage, samt Udskrivt af det Protocollen Tilførte, for efter Konferens med Enken at kunne besvare samme, idet han foreløbig benægtede de deri værende Urigtigheder. Boet til den Ende udsat i 8te Dage til Foretagelse her paa Raadstuen Tirsdagen den 24de Ds. Kl. 10 Formiddag, til hvilken Tid Nielsen udlaantes den fremlagte Fortegnelse.

Enkens Lauværge, Skrædermester P. Nielsen, var mødt og tilbageleverede det ham sidste Tirsdag udlaante Document, samt fremlagde Indlæg af Dags Dato, hvortil han henholdt sig. Indlæget antages til Indlemmelse.

Procurator Olsen mødte for Snedker Spliid af Viborg og medsagde Indholdet af det fremkomne Indlæg, samt med Henhold til sit Forrige begjærede, at den ærede Skifteret vil lade saavel Enken, som hendes Datter, Skræder Andersens Kone, forklare sig mundtlig efter den Anledning, som Komparentens Protocollation dertil giver. For efter Procurator Olsens Ønske om mueligt at foranledige, at Enken og Skræder Andersens Kone giver personlig Møde i Skifteretten, blev Boet udsat til i dag 8te Dage den 3die Martz Kl. 10 Formiddag.

Enken var tilstæde og henholdt sig til, hvad der for hende er fremkommen, og benægtede, hvad herimod er fremført. Saa var og Datteren, Skrædermester Andersens Hustrue, Marie, tilstede og erklærede, at den af hende meddeelte den 17de f. M. fremlagte Fortegnelse, indholder, er rigtig, nemlig, at de derpaa anførte Ting tilhørte Boet.

Enken erklærede i Henhold til, hvad hun forhen har fremført, at den ommeldte Kobber Vadskekjedel og et Messing Strygejern, tilhører Komparentindens Halvsøster, Marie Kjerstine Sørensen, Æbleskivepanden har hendes Søn, Maler Splid, bekommet førend Mandens død. Det ommeldte Par Kopper med forgyldt Kant og en Præsenterbakke har Maler Spliid i sin Tid givet Komparentinden, men han erholdt det tilbage, da han havde Brøllup tilligemed en Krystal Sukkerskaal med Laag, saa og den blaae Porcel. Flødekande med Laag. Det ommeldte Par Hørgarns og Blaargarns Lagner ere opslitte, den stribede Dug og den ternede Do. laae i hendes Schatolskuffe, da der blev registeret, aaben for alles Øine, og maae altsaa være overset; den nye Olmerdugs Pude er i Mandens levende live givet Maler Spliid. Forhøiningerne og Rullegardinerne findes at være registerede, med Gardinerne har det samme Beskaffenhed som med Dugene, at de nemlig laae i Chatollet, og Bordet var da hos Maleren, men er siden kommen hjem, og det blev ved Registeringen omtalt, hvor det var,

Endelig erklærede Enken, at hun var uvidende om hendes afdøde Mand maatte have forfattet Fortegnelse over hvad Børnene hver for sig have bekommet. Foruden Enken var for hendes Lavværge Krigsraad Deigaard mødt, ligesom og Procurator Olsen var tilstæde, og da ingen havde videre at fremføre, saa blev det Omventilerede, til Decision optaget og vil finde Sted her paa Raadstuen Tirsdagen den 17de de M. Kl. 10 Formiddag.

Enken med Lauværge, Sønnerne, Smedesvend Spliid, Malermester Spliid og Svigersønnen, Skræder Andersen samt Procurator Olsen, paa Snedkermester Jens Spliids Vegne vare tilstæde. Det bemærkes, at den ældste tilstædeværende Søn, Smedesvend Spliid, fungerer som Tilsynsværge for de fraværende Arvinger.

Sagen mellem Snedkermester Jens Spliid og Moder angaaende omtalte Summers og Effecters Inddragning under Boet blev resumeret. Skifteretten fremlagde en Skrivelse fra Bager Arent, hvori han nægter at skylde noget, eller nogensinde at have været Debitor til Boet.

Skifteretten bemærkede, at have gjennemseet det i Enkemadammen Helene Frederikke Nyegaards Boe Passerede, og attesterede i Overeensstemelse hermed, at ingen Summer i Juny Termin i bemeldte Boe ere udbetalte Skræder Spliid, derunder bemeldte Boes Behandling ikke er optraadt som Creditor.

Rettens Vidner Ørum og Pøckel erklærede efter Anledning, at Boets Papirer af Raadmandens Fuldmægtig og Snedker Jens Spliid, ved Registreringen bleve gjennemgaaede, og at intet andet af Vigtighed forefandtes end de to Papirer, der tages i Forvaring af Skifteretten. Imellem Enken med Lauværge og Procurator Olsen for Snedkermester Spliid i Viborg blev derpaa forsøgt mindelig Afgjørelse af den imellem dem varende Tvist, men Forliig var ikke at opnaae. Procurator Olsen gjentog, hvad han tidligere har bemærket, at nemlig alle andre Arvinger i Boet end Komparentens Mandant tidligere ere fyldestgjorte for deres Arv, hvorom en Optegnelse har existeret, og at Beløbet af, hvad enhver af dem i sin Tid har imodtaget, vel ikke kan nøiagtig opgiøres, men at Snedker Spliid veed, at hans Broder Niels i Holstebroe har faaet 50 Rdlr. og de andre 30 á 40 Rdlr. i det mindste hver, hvilket Komparenten udbad, at Skifteretten ville opfordre de her tilstædeværende andre Arvinger, saavelsom Enken til at erkjende. Som Følge heraf paastod Komparenten, at Snedkermester Spliid er berettiget til det Halve Boe, efter Fradrag af hvad Enken særlig kan tilkomme.

Enken og de tilstædeverende Arvinger benægtede, at noget saadant var modtaget, som af Procurator Olsen er anført, hvorimod det blev fremført, at Sønnen Niels Spliid ved Opgjørelse, naar saadan fandt Sted, fik Penge tilgode, som han har forstrakt sine Forældre, og Arvingerne paastod saaledes deres fulde Arveret uforkrænket; i det de iøvrigt benægtede Procurator Olsens Tilførte i det Heele. Qvæstionen blev derpaa aftaget til Desition, som vil blive afsagt i Dag 8te Dage, til hvilken Tid Boet henstaaer.

Enkens Lauværge, Skrædermester P. Nielsen, var mødt. Skifteretten fremlagde sin i Sagen imellem Snedkermester Jens Spliid og Enken angaaende en Kasse Effecters Inddragning under Boet, affattede Kjendelse, som blev afsagt og indlemmet.

De i Kjendelsen anmeldte uvurderede Ting ville vorde registrerede i Morgen Eftermiddag Kl. 2, og naar dette er skeed, vil Boets videre Behandling vorde udsat til en da bestemmende Tid.

Ingen af Boets Vedkommende mødte, og Boet blev derpaa udsat til fatalia Appelationis af den afsagte Desision er udløben og henstaar saaledes til den 30. Juny førstkommende Kl. 10 Formiddag.

Procurator Olsen erklærede for Sønnen, Snedkermester Jens Spliid i Viborg, at han erkjendte Forkyndelse af den afsagte Decision fra Afsigelsens Dato den der 24de Martz sidst, og saaledes ikke forlangte formelig Forkyndelse, hvilken Erklæring han bekræftede med Underskrivt.

Procurator Olsen og Enkes Lauværge, Skrædermester Nielsen, vare tilstæde, hvorpaa den fornævnte Obligation fra Søren Jensen af Tranborghuset i Asmild kloster Sogn, for Capital 200 Rdlr., blev fremlagt.

Enkens Lauværge anmeldte, at Boet skylder til denne Kjøbstads Fattigvæsen efter Panteforskrivning 500 Rdlr. med Renter. Det blev bemærket, at Søren Jensen i Tranborghuus har betalt Renten af fornævnte Capital for 1 Aar til sidste 13de Juny med 8 Rdlr., som af Justitsraad Poulsen blev medtaget, samt at Obligationen blev nedlagt i Skiftekassen. Den af den Afdøde under 9de martz 1829 udstedte og den 16de s.M, tinglæste Panteforskrivning til denne Kjøbstads Fattigvæsen for Oprindelig 545 Rdlr., men hvorpaa efter de meddeelte Paategninger afgaaer 45 Rdlr., saa at den nu kun gjælder for 500 Rdlr., blev foreviist og med Paategning derom tilbageleveret.

Enkens Laugværge anmeldte følgende Gjeld:
Rdlr. Mk. Sk.
1, Laant af Malermester S. Spliid 17 3 0
2. af Niels Soelberg 2 0 0
3. af Snedkermester N, Svenningsen 13 4 0
4. Skatter a: For Octbr. Qv. f. A. 1 0 4
b. Januar og April Qvart. d. A. 1 3 14
c: Bygningsafgivt til 1. April 0 1 12
5. Rente af Gjelden til Fattigvæsenet til sidste 13. Juny 20 0 0


Procurator Olsen bemærkede paa Snedker Spliids Vegne, at de nu anmeldte Gjeldsposter Nr. 1, 2 og 3, om de end maatte forholde sig rigtige, ere stiftede af Enken, medens nærværende Bo har været under Behandling og til hendes Nytte alene, hvorfor Comp. protesterede imod, at bemeldte Summer kommer Boet til Udgift, da de maa udredes af den Halve deel af Boet, som bliver tillagt Enken

For Enken og Lauværge bemærkede herimod Krigsraad, Procurator Deigaard, at nærverende Skiftebehandling er bleven fremtvungen af hendes Søn, Snedker Spliid, at hun derved imidlertid har været sat ud af Raadigheden og Bestyrelsen til hendes egen Fordeel af Boets Eiendele, hvis Aarsag hun til hendes Underholdning har maattet gjøre berørte anmeldte Gjeld, hvilken hun derfor paastod sig godtgjort af Boets Masse, Olsen vedblev sin Protest.

Enkens Lauværge erklærede for hende, at hun vilde udbetale Arvingerne, hvad der maatte kunde tilfalde dem, imod at erholde dets Eiendele og navnligen den forannævnte Panteobligation sig udlagt.

Da saa ellers intet videre blev fremført, saa blev Boet optagen til Desision og Slutning, som finde Sted her paa Raadstuen Tirsdagen den 14de July førstkommende Kl. 10 Formiddag i det Enkens Lauværge tilforpligtede hende, da ingen Indkaldelse til Creditorerne har fundet Sted, at holde Skifteretten fri for Ansvar af Boets Creditorer.

Det Passerede bekræftes med Underskrift.
P. Nielsen.

Af Boets Vedkommende var tilstæde Enkens Lauværge, Skrædermester Nielsen, Smedesvend Spliid og Skrædder Andersens Hustrue, Marie Spliid, som bemærkede, at hendes Mand er fraværende fra Byen, hvilket og er Tilfældet med Enken og Maler Spliid.

Skifteretten afsagde følgende Kjendelse.

Af Enken er ved sidste Samling i nærværende Bo anmeldt, at hun, medens Boet har staaet under Behandling, har stiftet følgende Gjeld:
Rdlr. Mk. Sk.
1. Hos Malermester S. Spliid 17 3 0
2. Hos N.N. Soelberg 2 0 0
3. Hos Snedker N.S. Svenningsen 13 4 0
Ialt 33 1 0

som hun har paastaaet sig godtgjort af Boets Masse.

Skifteretten skønner ikke at kunne give denne Post medhold, da Lovgivningen ikke hjemler saadant, og det vilde være stridende mod Sagens Natur, om den Længstlevende skulde have Ret til paa det fælleds Boes Bekostning at stifte Gjeld, medens et Boe stande under Behandling, da mindre betydelige Boer derved vare udsatte for aldeles at bortsmelte. Som Følge deraf eragtes:

Enkens Johanne Spliids Paastand om Udlæg af 33 Rdlr. 1 Mk., som hun har laant, imedens Boet stod under Behandling, kan ikke tages til Følge.

Rdlr. Mk. Sk.
Indtægten er ifølge det forestaaende 868 1 0
men herfra drages Udgiften 691 3 6
bliver Beholdningen 176 3 10
Heraf ejer Enken det halve med 88 1 13
igjen 88 1 13
som deles saaledes:
1. Enken Johanne Splid et Broderlod 12 3 11
2. Sønnen Jens Splid, Snedker i Viborg, en do. 12 3 11
3. Sønnen Niels Splid, Skrædder i Holstebro, en do. 12 3 11
4. Sønnen Andreas Splid, Drejer i Sønderborg, do. 12 3 11
5. Sønnen Hans Splid, Smedesvend, en do. 12 3 11
6. Do. Svenning Splid, Maler, en do. 12 3 11
7. Datteren Ane Splid, gift med Hattemagersvend Wamen i Ebeltoft, en Søsterlod 6 1 13½
8. Datteren Marie Splid, gift med Skrædder J. Andersen 6 1 13½
som udgjør Delingssummen 88 1 3

Fra Lodderne Nr. 2, 3 og 4 bliver at drage Fortovspenge.

Boet er saaledes sluttet og henstaar til fatalia appellationis er udløbet, eller indtil alle Vedkommende med Repartitioner erklærer sig tilfreds.

Enkens Lauværge, Skrædermester Nielsen, de myndige Sønner, Malermester Spliid og Smedesvend Spliid samt Svigersønnen, Skrædermester J. Andersen, vare tilstæde, hvorpaa Førstnævnte udbetalte:

Rdlr. Mk. Sk.
1. Sønnen, Snedkermester Jens Splids Arv som efter Fradrag af Fortovspenge modtages af Procurator Olesen, der for samme meddeelte Qvittering med sin Underskrivt.
Olesen.
12 3 11
2. Skrædermester J. Andersens Lod hvorfor han qvitterede med sin Underskrivt.
J. Andersen.
6 1 13


De 2de tilstædeværende myndige Sønner erklærede for sig og de fraværende Arvinger at ville creditere Enken de dem udlagte Arvelodder til Juny Termin dette Aar, og de havde Intet imod, at den forhen fremlagte Panteforskrivning fra Søren Jensen af Tranborghuset, stor 200 Rdlr., med Renter fra 13de Juny udlægges Enken, ligesom og Boets Masse og faste Eiendele hende til fri Raadighed extraderes. Ifølge heraf blev ommeldte Obligation forsynet med Skifterettens Paategning om at være Enken udlagt til Eiendom, ligesom og Boets løse og faste Eiendele bleve hende til fri Raadighed extraderet. Det Passerede blev derpaa underskrevet.

J. Andersen. P. Nielsen. S. Spliid. H. Spliid.
Samlingen hævet.
H. Koefoed. S. Povelsen.
Vidner: Ørum. Pøckel.


(Gengivet efter Slægtsbog for efterkommenere efter Hans Jensen Spliid, smedesvend i Randers, født 1806, Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1976)
Til toppen

Tilbage